Algemene Voorwaarden 2017-03-23T14:56:22+00:00

FitMe Algemene Voorwaarden

voor maatwerk coaching, programma’s en andere activiteiten op het gebied van mindset, voeding, bewegen en rust.

Artikel 1- Toepassing van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich direct of indirect bij FitMe heeft
aangemeld voor maatwerk coaching, programma’s en andere activiteiten op het gebied van mindset, voeding, bewegen en rust.

Artikel 2- Aanmelding, inschrijving en plaatsing
Een Intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of
toegezonden. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een deelnemer, voor deelname aan de
fittest, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

Artikel 3 Facturering
Het op de overeenkomst vermelde bedrag dient contant of via papieren of digitale bankovermaking te worden
voldaan, volgens de gemaakte afspraak. Soms is het mogelijk het bedrag in termijnen te betalen als dit op de
factuur wordt vermeld.. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door FitMe en
zullen incasso en overige kosten voor rekening van de deelnemer zijn.

Artikel 4- Tijdstip en plaats van de training
Het volgen van maatwerk coaching, programma’s en andere activiteiten op het gebied van mindset, voeding, bewegen en rust kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden. Altijd worden deze voorafgaande aan telefonisch, via de website, social media of per mail gecommuniceerd. Er wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden met de voorkeuren van de deelnemer(s). Indien FitMe niet in staat is de activiteit te laten
plaatsvinden op de bedoelde locaties en tijdstippen, is FitMe bevoegd om te bepalen dat de activiteit
geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op andere locaties of tijdstippen.

Artikel 5- Kwaliteit aangeboden activiteiten
Op FitMe rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk
begeleiden van de deelnemer gedurende de tijden dat de activiteit wordt gegeven door het inschakelen van een
gekwalificeerde health professional.

Artikel 6- Aansprakelijkheid
FitMe is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op
enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. FitMe is niet
aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het
niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de
deelnemer. FitMe is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en
deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier en ondertekende
gezondheidsverklaring. FitMe is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van
opzet of grove schuld.

Artikel 7- Ontbinding, annulering en afmelding
Annulering door de deelnemer voor (een deel van) de aangeboden activiteiten kan alleen door overhandiging van een schriftelijke
verklaring van zijn/ haar arts. De training zal op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze
binnen 6 maanden valt vanaf dagtekening verklaring arts. Het factuurbedrag kan niet worden teruggevorderd
tenzij er spraken is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het in redelijke wijs succesvol
doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is.
FitMe werkt altijd op afspraak, die in samenspraak wordt overeengekomen. Afmelden kan tot 24 uur
voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende afspraak. De afspraak kan op een
ander nader overeen te komen tijdstip worden ingehaald. Wanneer de deelnemer zich voor een afspraak of een deel daarvan,
afmeldt binnen het etmaal voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende
afspraak of door welke reden dan ook niet op de afspraak, of een deel daarvan, ingaat, zal FitMe de verschuldigde kosten in rekening brengen, dan wel de verschuldigde kosten niet in mindering brengen. Desbetreffende afspraak kan niet worden verzet of worden ingehaald door de deelnemer.

Artikel 9- Geschillen en toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen FitMe en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen FitMe en een wederpartij,
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren,
zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van FitMe. Dit
beding laat onverlet de bevoegdheid van FitMe om het geding aanhangig te maken bij de rechter die
volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.